Podmienky pre používateľov webovej stránky

Podmienky pre používateľov webovej stránky

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je: Samuel Pokorný, Nevädzova 6F, 82101 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ nie je majiteľom ochrannej známky „retrobyvanie“; nie je držiteľom doménového mena „retrobyvanie.sk“, nie je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku titulom dohody uzavretej medzi majiteľom ochrannej známky, držiteľom doménového mena, nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov a Prevádzkovateľom (ďalej len „dohoda“). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody. 

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.retrobyvanie.sk (ďalej len „Užívateľ“).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka retrobyvanie.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach retrobyvanie.sk.

2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku retrobyvanie.sk využívať, musí najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

2.3 Registrácia na stránke a poskytované služby sú dostupné užívateľom starším ako 16 rokov. Užívatelia mladší ako 16 rokov služby Retrobyvanie využívať nemôžu.

3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Prácu s osobnými údajmi, náš prístup a pravidlá máme definované v Zásadách ochrany osobných údajov.

3.2 Registráciou v systéme zákazník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva poskytovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobnýchúdajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov v bode 3.1.

4 Užívateľský obsah

4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu. 

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený „zástupcovia, redakcia“.

5 Duševné vlastníctvo/autorské práva

5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka retrobyvanie.sk nezodpovedá začlánky, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávaťdo článkov, komentárov, príspevkov vo fóre retrobyvanie.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavaťa ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

  • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
  • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
  • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
  • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

6 Porušenie autorských práv, alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, nahláste tento obsah na zastupcovia@retrobyvanie.sk

7 Obsah na našich serveroch

7.1 Portál retrobyvanie.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami prevádzkovateľa portálu retrobyvanie.sk

7.1 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

8 Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu. 

8.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

9 Práva a povinnosti užívateľa

9.1 Užívateľ berie na vedomie, že na retrobyvanie.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

– Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, 

národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, – Odosielať príspevky s erotickým obsahom, 

– Propagovať detskú pronografiu, 

– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov, 

– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany, 

– Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte. 

10 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi. 

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

11 Zmena pravidiel

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.